Odstoupení od kupní smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1. 
Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.
1.2. 
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená osoba převezmete zboží.
1.3. 
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat Ing. Tomáše Opravila, IČ: 76508731, DIČ: CZ8507124142 sídlem: Sibiřská 55, 62100 Brno formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4. 
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy 
2.1. 
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). 
Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
2.2. 
a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese Ing. Tomáš Opravil, IČ: 76508731, DIČ: CZ8507124142 sídlo: Sibiřská 55, 62100 Brno. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
b) Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží